1. Voorwoord

VSB en Bouwend Nederland presenteren de Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningsconstructies. De Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen geeft de stand van de wetenschap weer over het hele traject van ontwerpen tot en met het gebruiken van bekistingen en ondersteuningsconstructies. Daarom is bijvoorbeeld ook het een en ander opgenomen over de deskundigheden, opleidingen en de verdeling van verantwoordelijkheden.

De Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen, afgekort Richtlijn, wordt digitaal gepresenteerd en via de website www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl ontsloten.  Er is gekozen voor een digitale vorm om zo up to date mogelijk te blijven door te kunnen inspelen op veranderingen in de regelgeving, normeringen dan wel de stand  van de wetenschap.

Samenwerking en overleg

De richtlijn is tot stand gekomen door de inbreng van vele deskundigen en in goed overleg met deskundige partijen, zoals TNO Bouw en Ondergrond, Aboma, Stichting Arbouw, Stubeco, de Inspectie SZW en vooral de specialisten van de Sectie Betonbekistingbedrijven VSB en Bouwend Nederland. Door deze samenwerking is een richtlijn ontstaan die breed wordt gedragen en gebruikt. De samenstellers verwachten dat iedereen die werkt aan, op of in de buurt van bekistingen en ondersteuningsconstructies deze Richtlijn zal toepassen. Want veiligheid staat voorop!

Status

De Richtlijn is geen wetgeving. De richtlijn is een praktisch document dat de actuele stand van de regelgeving en techniek dan wel de stand van de wetenschap op het moment van verschijnen beschrijft. Blindvaren op deze richtlijn is dus niet aan te raden. Wel is getracht alle betrokkenen zoveel mogelijk bruikbare handvatten te bieden.

© 2015 Commissie Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructiees
Auteursrecht voorbehouden

Reproductie

Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze uitgave, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft zowel gehele als gedeeltelijke bewerking. De uitgever is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor kopiëren, als bedoeld in artikel 17 Auteurswet 1912 en in het K.b. van 20 juni 1974 (Staatsblad 351, 1974) ex artikel 16b Auteurswet 1912, te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden. Correspondentie inzake overneming en/of reproductie te richten aan Beta PR & Media, Leidschendam.

Aansprakelijkheid

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt eveneens voor medewerkers die in opdracht van de Commissie of van de ingeschakelde instellingen en/of bedrijven aan de samenstelling van deze uitgave hebben meegewerkt.

Suggesties ter verbetering

Deze website en haar inhoud wordt continu bijgewerkt. Het verdient daarom aanbeveling geregeld de site te controleren. Voor de inhoud geldt, dat suggesties tot verbetering van de inhoud te richten zijn aan de secretaris van de Commissie Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies, p/a Bouwend Nederland, Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer. Uiteraard kunt u uw vragen ook melden via de FAQ-optie van deze website. Uw vraag wordt beoordeel en beantwoord door specialisten van de Commissie Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies.

Praktische Informatie

Sociale media

Contactgegevens

Heeft u vragen of wenst u aanvullende informatie? Neem dan contact op met Beta PR & Media / Leidschendam.
T: +31 (0)70 4275200

 

Disclaimer

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen.